Hybrid anti-prematuration optimization algorithm
Qiaoling Wang1, Xiaozhi Gao2, Changhong Wang1,*, and Furong Liu1
Journal of Systems Engineering and Electronics . 2010, (3): 503 -508 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-4132.2010.03.023