A tunable adaptive detector for distributed targets when signal mismatch occurs
Yufeng CUI, Yongliang WANG, Weijian LIU, Qinglei DU, Xichuan ZHANG, Xuhui LI
Journal of Systems Engineering and Electronics . 2023, (4): 873 -878 .  DOI: 10.23919/JSEE.2023.000029